Apie automobilių dujų įrangą

Patarimai besimontuojantiems dujų įrangą į automobilius
2016 rugsėjo 30
Ekologija
2016 rugsėjo 30

Šalyje nemažai autoservisų montuoja suskystintų naftos dujų įrangą automobiliuose. Lietuvos Respublikos Seimui ratifikavus Ženevos Sutartį “Dėl vienodų techninių nurodymų ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, priėmimo ir pagal šiuos nurodymus išduotų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų” (Žin., 2001, Nr. 19-587) pasikeitė reikalavimai suskystintų naftos dujų įrangai, montuojamai automobiliuose. Šie reikalavimai nustatyti Transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarkoje (Žin., 2001, Nr. 36-1221), įsigaliojusioje nuo 2001 m. balandžio 27 dienos. Lietuvos rinkai tiekiama suskystintų naftos dujų įranga naudojama transporto priemonėse ir jos elementai turi būti sertifikuoti pagal Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos taisyklių Nr. 67 reikalavimus ir gamintojo privalomai paženklinta tarptautinio pripažinimo ženklu “E”. Suskystintų naftos dujų įranga priskiriama didesnio pavojingumo kategorijai, todėl jai montuoti ir aptarnauti keliami aukštos darbo kultūros, kokybės bei patikimumo reikalavimai. Būtinas Technikos priežiūros tarnybos liudijimas, suteikiantis teisę atlikti šiuos darbus, nustatyti reikalavimai montuojamai dujų įrangai, automobilio variklio techninei būklei, darbų technologijai, dujų sistemos išbandymui. Šie reikalavimai nustatyti Suskystintų dujų kuro sistemos įrengimo automobiliuose taisyklėse (Žin., 1999, Nr. 85-2550), kuriose numatyta, kad įmonė, besirengianti montuoti suskystintų dujų įrangą automobiliuose, privalo parengti, turėti ir vadovautis su Technikos priežiūros tarnyba suderintu ir Standartizacijos departamente įregistruotu įmonės standartu “Paslaugos. Suskystintų propano ir butano dujų kuro sistemos įrengimas automobiliuose”.

Važinėjant automobiliu, pertvarkytu veikti suskystintomis dujomis, reikia laikytis tam tikrų eksploatavimo taisyklių. Vairuotojas, nutaręs automobilyje įtaisyti dujinę įrangą, turi žinoti pagrindinius šios įrangos eksploatavimo reikalavimus, todėl paslaugas teikianti įmonė privalo instruktuoti, kaip naudotis automobiliu su įmontuota dujų įranga, išduoti suskystintų dujų įrangos eksploatavimo instrukciją su įrangos techniniu aprašymu ir teikiamomis garantijomis. Automobilis suskystintų dujų įrangai sumontuoti priimamas ir perduodamas automobilio savininkui pagal aktą, kuriame įvertinama automobilio techninė būklė.

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija, vykdydama rinkos priežiūrą, kontroliuoja, ar vartotojams teikiamos paslaugos atitinka privalomus saugos reikalavimus. Būdingiausi pažeidimai – tai nesertifikuotų dujinės įrangos elementų montavimas, neturi visų reikalingų matavimo priemonių, naudojamos matavimo priemonės be privalomos valstybinės patikros. Vartotojas, įsigijęs paslaugą iš tokių įmonių, kurios pažeidžia teisės aktų reikalavimus, negarantuotas, kad sumontuota dujinė įranga bus geros kokybės, saugi ir patikima eksploatuojant. Vartotojas turėtų įsitikinti, ar dujinė įranga yra sertifikuota, ar paslaugą teikianti įmonė yra kompetentinga atlikti šiuos darbus, tai yra, ar turi Technikos priežiūros tarnybos išduotą liudijimą, suteikiantį teisę atlikti šiuos darbus, ar vadovaujasi standartu pertvarkyti automobilius darbui suskystintomis dujomis.

Tik pertvarkęs automobilį veikti suskystintomis dujomis įmonėje, vykdančioje minėtų privalomų teisės aktų reikalavimus, vartotojas bus užtikrintas, jog dujinė įranga atitinka įmonės gamintojos techninių dokumentų reikalavimus ir galės važiuoti saugiai.