Tikslai ir uždaviniai

Atstovauti visus savo veikloje naudojančius LPG

Atstovauti visus savo veikloje naudojančius LPG, tiek ūkio subjektus, tiek ir atskirus piliečius Lietuvos Respublikos valstybinėse Visokeriopai propaguoti LPG – kaip pigaus ir ekologiškai švaraus kuro panaudojimą šalies ūkyje;
Aktyviai bendradarbiauti su įvairiomis politinėmis partijomis, remiančiomis asociacijos tikslus:
Teikti savo pasiūlymus Seimui ir Vyriausybei, siekiant palaipsniui hormanizuoti LR teisinę bazę su ES galiojančiais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais šios srities veiklą;
Informuoti asociacijos narius apie LR įstatymų ir Vyriausybės nutarimų pasikeitimus, reglamentuojančius šios srities veiklą;
Teikti tiek metodinę, tiek praktinę pagalbą įmonėms, norinčioms pradėti mažmeninę prekybą suskystintomis dujomis;
Teikti tiek metodinę, tiek praktinę pagalbą įmonėms, norinčioms pradėti teikti paslaugą – montuoti LPG įrangą į transporto priemones;
Teikti tiek metodinę, tiek ir praktinę pagalbą įmonėms, norinčioms įteisinti importuojamą LPG įrangą ar kontrolinius matavimo prietaisus;
Organizuoti firmų, montuojančių dujų įrangą, specialistų mokymą, įskaitant ir stažuotes užsienyje arba kviečiant firmų – įrangos tiekėjų specialistus į Lietuvą;
Konsultuoti įmones ir atskirus piliečius apie LPG panaudojimą savo veikloje;
Organizuoti kai kurių atskirų įrangos elementų, o ateityje gal ir visos įrangos komplektų gamybą Lietuvoje;
Tarpininkauti tarp įmonių, valstybės institucijų, bankų bei įvairių fondų, siekiant gauti lengvatinėmis sąlygomis paskolas, kreditus dujų kaip ekologiškai švaraus ir ekonomiško kuro panaudojimo šalies ūkyje plėsti;
Siūlysime kviesti asociacijos įgaliotus atstovus, tikrinant jos narių ūkinę – komercinę veiklą;
Siūlysime kviesti asociacijos įgaliotus atstovus dalyvauti ekspertų komisijų darbe, nagrinėjant nelaimingų įvykių (gaisro, sprogimo, apsinuodijimo dujomis) priežastis;
Ginti asociacijos narių interesus, esant neteisėtiems valstybinių kontroliuojančių ir represinių institucijų veiksmams;
Užmegzti ryšius su kitų šalių giminingomis asociacijomis;

Leisti savo informacinį biuletenį, nušviečiantį šios srities veiklos naujienas Lietuvoje ir užsienyje.
“1.1.Lietuvos Automobilių Dujų Įrangos Montuotojų Asociacija – tai savarankiška ne pelno siekianti organizacija, koordinuojanti ir vykdanti jos narių pavestus uždavinius asociacijos įstatų apibrėžtoje veiklos sferoje. Savo veikla Asociacija atstovauja narių ekonominius interesus.”
2.1.Asociacijos pagrindinis tikslas yra koordinuoti narių veiklą bendriems uždaviniams, susijusiems su Lietuvos aplinkos ekologinio užterštumo mažinimu, propaguojant dujinį kurą, kaip alternatyvų kurą automobiliams bei reikiamų tam tikslui įrengimų ir prietaisų importu, gamyba ir jų montavimu.
3.1.Asociacijos nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, aktyviai dalyvaujantys aplinkosauginėje veikloje ir tuo tikslu užsiimantys dujų įrangos montavimu, gamyba, realizavimu, pripažįstantys Asociacijos įstatus ir aktyviai dalyvaujantys Asociacijos veikloje bei įmokėję stojamąjį nario mokestį.

Duomenys iš Asociacijos Įstatų.